Poradnia Stresu Przewlekłego

Traumą lub urazem psychicznym nazywamy trwałą zmianę w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem. Trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka.

U osoby dotkniętej traumą psychiczną lub fizyczną może wystąpić ostra reakcja na stres (ASD), która należy do zaburzeń adaptacyjnych przejściowych. Rezultatem tego mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. Po traumatycznym doświadczeniu możemy doświadczać silnych reakcji z ciała takich jak kołatanie serca czy duszności, silnego poczucia winy, głębokiej bezradności oraz poczucia odrealnienia. Utrzymujące się dłużej objawy mogą przekształcić się w zespół objawów tzw. zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Innymi następstwami doznanej traumy może być: lęk, żałoba, depresja, wzrost zachowań agresywnych i autoagresywnych (w tym próby samobójcze), uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, symptomy psychotyczne, obniżone poczucie własnej wartości, problemy społeczne lub w młodszym wieku, pogorszenie wyników szkolnych.

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) to zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji. Pośród tego rodzaju wydarzeń wymienić można wypadki komunikacyjne, katastrofy, kataklizmy żywiołowe, działania wojenne, bycie ofiarą napaści, gwałtu, molestowania, uprowadzenia, tortur, otrzymanie diagnozy zagrażającej życiu choroby itp.

Typowymi objawami PTSD są: napięcie lękowe, uczucie wyczerpania, poczucie bezradności, doświadczanie nawracających, gwałtownych mimowolnych wspomnień traumatycznego wydarzenia tzw. flashbacków, halucynacji lub koszmarów sennych o tematyce związanej z doznaną traumą oraz unikanie sytuacji kojarzących się z doznaną traumą (np. doznawszy traumatyzującego wypadku samochodowego osoba z PTSD odczuwa silny lęk przed środkami transportu lub prowadzeniem samochodu i unika tego).

Nasza poradnia oferuje specjalistyczną pomoc i leczenie osobom, które są:

  •  ofiarami wypadków komunikacyjnych oraz  katastrof naturalnych,
  •  osobami, które doświadczyły przemocy i traumy seksualnej,
  •  pracownikami służb mundurowych (żołnierzom, policjantom czy strażakom), którzy doświadczyli trudnych wydarzeń w czasie pełnienia służby,
  •  ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, lekarzami czy innym osobami związanymi z zawodami polegającymi na świadczeniu opieki zdrowotnej, którzy w czasie wykonywania pracy narażeni byli na sytuacje trudne,
  •  osobami znajdującymi się w żałobie,
  •  każdej osobie, która podejrzewa, że przyczyną jej stanu może być trauma,
  •  diagnozowaniu oraz leczeniu PTSD ze stosowaniem psychoterapii i farmakoterapii;